Na podlagi določb Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61, 13.6.2006) ter 22. člena Pravil o delu in organizaciji TURISTIČNEGA DRUŠTVA KRAS, so člani Turističnega društva Kras na svojem rednem občnem zboru dne 25.01.2008 v prečiščeni obliki sprejeli spremembe in dopolnitve

STATUTA

TURISTIČNEGA DRUŠTVA KRAS

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

TURISTIČNO DRUŠTVO KRAS (v nadaljevanju društvo) – s sedežem v Dutovljah je prostovoljno, samostojno, neprofitno društvo, v katerem se združujejo občani (v nadaljnjem besedilu: člani) z namenom in ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah. Društvo deluje na osnovi teh pravil in delovnega programa.

Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo organi društva.

 

Ime društva je: TURISTIČNO DRUŠTVO KRAS

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Društvo deluje na območju Krajevne skupnosti DUTOVLJE, vendar ima lahko sekcije tudi v drugih krajih izven občine, ki delujejo po svojih programih dela.
Društvo ima svoj pečat in znak.
Pečat je okrogle oblike s premerom 2,5 cm, z znakom v sredini in napisom ob zunanjem robu TURISTIČNO DRUŠTVO KRAS. Znak simbolizira pokrajino Kras (dejavnost in celotno podobo TD).

Društvo se lahko združuje v občinsko in območno turistično zvezo ter v Turistično zvezo Slovenije, kot tudi v druge organizacije in zveze, ki delujejo na področju turizma.

Delovanje društva je javno in je zagotovljeno:

 

II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA DRUŠTVA

6. člen

Namen društva je razvoj in pospeševanje turizma v kraju samem in v Sloveniji s promocijo Krasa v širšem pomenu, promocijo KS Dutovlje, oživljanju starih običajev in navad, pripravi in organizaciji različnih prireditev s področja športa, rekreacije, izletništva, kulture in zabave.

Društvo vlaga napore v prepoznavnost kraških značilnosti kot je vinogradništvo, žganjekuho brinjevca in ostalih značilnih žganih pijač in likerjev ter prehrambene navade in kulinariko Krasa, ohranjanje kulturne dediščine v arhitekturi in v umetnosti obdelovanja marmorja in njegovi uporabi.

Društvo zbira podatke iz zgodovine o dogodkih, znamenitih in znanih osebnostih, naravnih pojavih in značilnostih ter jih objavlja in promovira v svojih programih dela in obvestilih.

Društvo sodeluje z drugimi društvi doma in v tujini z namenom in ciljem zagotoviti celovito in kvalitetno prepoznavnost kraške pokrajine z vsemi njenimi lastnostmi.

 

III. NALOGE DRUŠTVA

7.člen

Društvo opravlja naslednje naloge, ki so tudi v javnem interesu:
-informacijsko dejavnost in vodniško dejavnost,
-agencijske posle s področja dejavnosti društva,
-menjalniške posle, pomožne dejavnosti povezane s finančnim posredništvom,
-gostinskimi storitvami na prireditvah, ki jih organizira društvo
-prodajo izdelkov umetne in domače obrti,
-izdaja in založba turistično informativnih edicij,
-organizacija turističnih, kulturnih, športno rekreacijskih in drugih prireditev kot svojo pridobitno dejavnost.
-sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, športno rekreacijskih, zabavnih in drugih prireditev ter manifestacij v organizaciji drugih društev in institucij
- organiziranje oziroma sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva, zlasti mladine,
-dajanje pobud za sprejemanje tehnoloških osnov za jedi, vinarstvo, žgane pijače in likerje ter ostale kraške proizvode in sodelovanje pri izdelavi predpisov , ki urejajo ta področja,
- sodeluje pri imenovanju strokovnih komisij za ocenjevanje vin in ostalih kraških dobrot,
-usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med člani za urejanje in olepšavo krajev ter objektov,
-dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležji,
-vzpodbujanje usklajenega izdajanja vzgojne, strokovne turistične in ostale literature ter ediciji turistično propagandnega značaja,
- opravljanje javnih pooblastil in koncesij s področja turizma,
-varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter negovanja ljudskih običajev,
-sooblikovanje turistične ponudbe v kraju,
-splošna propaganda in informacijska dejavnost.

Dobiček od te dejavnosti gre v društvene namene. Vse dejavnosti iz tega člena se smejo uporabljati izključno v skladu s predpisi, ki urejajo področje posamezne gospodarske dejavnosti.

 

IV. ČLANSTVO

8. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član turističnega društva je občan, ki izrazi željo postati član društva, podpiše izjavo, sprejme ta pravila in plača članarino. Pristojno izjavo predloži upravnemu odboru.

Član društva je lahko tudi tuja fizična oseba.

 

9. člen

Vsakdo lahko postane član in deluje v društvu pod enakimi pogoji.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Mladoletne člane pri upravljanju društva zastopa zakoniti zastopnik.

Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, mu lahko upravni odbor prizna ustrezno nagrado.

 

10. člen

Častni član društva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in turizma. O imenovanju častnega člana društva odloča občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki je imenovana za častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja.

 

11. člen

Pravice članov društva so:

 

12. člen

Dolžnosti članov društva so:

 

13. člen

Članstvo v društvu preneha:

 

14. člen

Član izstopi iz društva, ko poda pismeno izjavo upravnemu odboru, da ne želi biti več član. Enako kot pismena izjava iz prvega odstavka tega člena, se šteje neplačevanje članarine dve leti zapored.

 

15. člen

Simpatizerji društva so lahko fizične in pravne osebe, katerih delo je vsebinsko povezano s turistično dejavnostjo in ki društvo s članarino podpirajo v višini, ki jo določi upravni odbor društva. S finančnimi in drugimi sredstvi glede na interes sodelujejo pri dogovorjenih skupnih projektih in akcijah za razvoj turizma. Če simpatizerji niso člani društva nimajo pravice odločati.

 

V. ORGANIZACIJA

 

16. člen

Organi društva so:

 

17. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.

Občni zbor je reden in izreden.

Reden občni zbor skliče upravni odbor vsako leto.

Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo tretjine članov ali na zahtevo nadzornega odbora.

Upravni odbor je dolžan sklicati redni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je sprejel takšno zahtevo. V nasprotnem to stori predlagatelj in predloži tudi dnevni red. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari za katero je bil sklican.

 

18. člen

O sklicu občnega zbora morajo biti obveščeni člani najmanj 8 dni pred dnevom za katerega je sklican. Vabilu za občni zbor mora biti priložen dnevni red zbora.

Vse člane voljenih organov društva je treba povabiti na občni zbor s pisnim vabilom.

 

 

19. člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih vsaj polovica vseh članov. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 11 članov.

 

20. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Kadar odloča o spremembah pravil društva ali kadar voli organe društva, mora za predlog glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen, če občni zbor ne odloči drugače.

 

21. člen

Občni zbor prične predsednik in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Občni zbor lahko na predlog upravnega odbora ali najmanj petih članov izvoli še druge delovne organe občnega zbora ter določi zapisnikarja.

Na občnem zboru na katerem člani odločajo o novem vodstvu, oziroma , če je sklican izredni občni zbor, na katerem člani obravnavajo nezaupnico upravnemu odboru ali predsedniku, je predsednik dolžan predlagati delovno predsedstvo ali odstopiti vodenje občnega zbora članu Turističnega društva , ki ga z večinskim glasovanjem določijo člani občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovatelj.

 

22. člen

OBČNI ZBOR

- sklepa o prenehanju društva.

 

23. člen

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je organ društva, ki vodi delo,opravlja organizacijska, strokovno tehnična in finančno administrativna dela , ter med občnimi zbori po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru , suvereno odloča o vseh zadevah , razen o nakupu ali odtujitvi nepremičninskega premoženja društva.

 

24. člen

Upravni odbor šteje najmanj 7 (sedem) članov in je izvoljen za štiri leta. Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje upravnega odbora. Upravni odbor mora imeti seje po potrebi, najmanj vsake pol leta.

 

25. člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

dohodkov in izdatkov društva za vsako leto,

kakor tudi o zadevah, za katere ga s sklepom pooblasti občni zbor.

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik. Seje upravnega odbora so sklepčne, če je navzoča polovica članov upravnega odbora.

Če se v upravnem odboru izprazni mesto preden je članu potekel mandat, sme upravni odbor predlagati novega člana, vendar v mandatni dobi največ tri člane.

Predsednik skrbi za redno poslovanje upravnega odbora. Če je predsednik zadržan, ga nadomešča podpredsednik. O delu društva daje informacije javnosti ter pristojnim organom. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru.

 

26. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let. Predsednika izvolijo izmed sebe. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

 

27. člen

Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitosti sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno in materialno poslovanje društva. Člani nadzornega odbora sodelujejo na sejah upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja. O svojem delu in ugotovitvah poroča upravnemu odboru oz. občnemu zboru.

 

28. člen

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

Disciplinsko razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za štiri leta. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Disciplinsko razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

 

29. člen

Naloga disciplinskega razsodišča je, da ugotavlja in obravnava disciplinske kršitve članov ter na osnovi ugotovitve kršitve izreka naslednje disciplinske ukrepe:

 

30. člen

Za prekršek se smatra vsaka hujša kršitev teh pravil in drugih aktov društva ter vsako dejanje, ki prizadene ugled in interese društva.

Disciplinsko razsodišče se pri svojem delu ravna smiselno z določili zakona o kazenskem postopku in disciplinskega pravilnika.

Zoper izrečen ukrep disciplinskega razsodišča se lahko prizadeti član pritoži na občni zbor društva, ki o stvari dokončno odloči.

 

31. člen

PREDSEDNIK

Predsednik društva je izvoljen za štiri leta in zastopa društvo kot pravno osebo ter je dogovoren za zakonito delo društva.

Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih poveri na osnovi teh pravil občni zbor, kateremu je tudi odgovoren za celotno svoje delo v društvu.

Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

 

32. člen

Na predlog predsednika Društva Upravni odbor imenuje dva ali več podpredsednikov in tajnika društva , ki vodijo delo v posameznih dejavnostih društva,tajnik pa organizira in vodi strokovno delo društva, ter pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog.

Tajnika je mogoče zadolžiti tudi za delo in strokovno pomoč drugim organom društva ter delovnim telesom društva, ki jih za opravljanje posameznih nalog ustanovi in imenuje upravni odbor društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

 

33. člen

Če dela za društvo ne morejo opravljati funkcionarji društva in tajnik, lahko na predlog predsednika upravni odbor organizira posebno strokovno službo, ki jo vodi tajnik društva.

 

 

VI. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 34. člen

Dohodki društva so:

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti, ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustvarjeno. Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

 

35. člen

Materialno – finančno poslovanje društva je urejeno v skladu z veljavnimi predpisi, temi pravili in odločitvami občnega zbora ter upravnega odbora društva.

 

36. člen

Dohodki in izdatki društva se za vsako koledarsko leto določijo s finančnim načrtom.

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik upravnega odbora in tajnik društva. Društvo ima žiro račun pri Abanki enota Sežana.

Finančno in materialno poslovanje mara biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Finančno in materialno poslovanje vodi blagajnik. Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

 

37. člen

Premoženje društva tvorijo vse nepremičnine in premičnine ter finančna sredstva, ki so last društva in so kot taka zapisana v ustreznih listinah, knjigovodski evidenci in društveni inventurni knjigi. Nalogodajalec za realizacijo dohodkov in izdatkov je predsednik v njegovi odsotnosti pa član, ki ga za to pooblasti upravni odbor. O nakupu in prodaji nepremičnin društva odloča s sklepom občni zbor oziroma o premičnem premoženju s sklepom upravni odbor.

 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

38. člen

Društvo preneha delovati po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov ali po samem zakonu.

 

39. člen

V primeru prenehanja delovanja društva preide premoženje društva na Občino Sežana. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

40. člen

Za vse, kar v teh pravilih ni določeno, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

 

41. člen

Za delo občnega zbora in ostalih organov se smiselno uporabljajo splošno znana in uveljavljena načela za delo organov društva, če tega ne določajo ta pravila.

42. člen

Te spremembe in dopolnitve STATUTA je sprejel občni zbor TD KRAS na občnem zboru

dne 25.01.2008 in pričnejo veljati takoj.

 

Branko KJUDER

Turistično društvo KRAS

predsednik